Friday, January 28, 2011

सिल्लोड तलुक्यातील महा ई-सेवाकेंद्र संचालक

ईश्वर माहोर ,बोरगाव बाजार- मो .९६३७३४५१७४
ईश्वर माहोर,तळणी -मो.९६३७३४५१७४
राजेंद्र कळे ,अजिटा - मो .९४०४९८२३००
अनिल राऊत, शिवना - मो .९८९०४९३१७७
योगेश माहेज,देउळगाव बाजार - मो .९९७०१७७८८१
गजानन कोरडे, मंगरुळ - मो .९५४५७८३००८
पि.डी. निकुंभ,भराडी -मो .८४४६२१४५४०
भास्कर पारखे ,घाटनाद्र -मो.९४०४६८०६८३
प्रमोद शेजुळ, ऊपळी -मो.९८५०९४६९६१
सचिन चोबे,गोळेगाव -मो.९४०५४६९००९
अनिता सेजुळ ,लोनवाडी -मो.९८५०९४६९६१
रुपेश जेस्वाल ,लिहाखेडी मो .९८२२२७०८३५
योगिता जॆस्वाल ,सारोळा मो.९७६४३५६६०५
दिपक गायके,सिल्लोड -मो.९२२६००००८७
सुनिल बोराडे,भवन -मो .९४२२३४७४०७

No comments: